Skip to main content

Best Value Procurement (BVP) is de filosofie die uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs. Deze visie stelt de prestatie van marktpartijen centraal, niet de prijs. Dit is een andere kijk op inkopen en aanbesteden dan momenteel gebruikelijk is. Het is een effectieve aanpak die een organisatie laat focussen op het verkrijgen van de hoogste waarde. Vervolgens wordt er pas gekeken naar de prijs.

Best Value Procurement

De kern van Best Value Procurement is dat niet de opdrachtgever, maar de opdrachtnemer het beste zicht heeft op de waardeketen. De opdrachtgever wil zich laten leiden door de opdrachtnemer: een expert die het beter overziet dan de opdrachtgever zelf. De opdrachtnemer werkt een goed plan uit en maakt dit waar tijdens de uitvoering, zoals blijkt uit de wekelijkse rapportages. De resultaten hiervan zijn efficiëntie, betere projectresultaten en meer tevreden opdrachtgevers.

Voordelen BVP

Best Value Procurement biedt voor opdrachtnemers optimale kansen om hun expertise te laten zien. Het is een innovatieve inkoopmethodiek die uitgaat van het inkopen en realiseren van de hoogste waarde voor de laagste prijs. Het biedt opdrachtgevers een hoge voorspelbaarheid van het einddoel. Dit wordt uitgedrukt in kosten, tijd en kwaliteit met een minimum aan inspanning en controle van de opdrachtgever. Overige voordelen zijn:

  • Hoog kwaliteitsaandeel
  • Referentiekader dat onafhankelijk is van beoordelaars
  • Duurzaam onderscheidend vermogen door prestatie indicatoren per project
  • Lagere transactiekosten bepaald door prijsvorming
  • Risicomanagement door de opdrachtnemer
  • Wekelijkse rapportages

Best Value Procurement werkwijze

Een Best Value Procurement proces bestaat globaal uit vier fasen. De eerste fase is het voorbereiden van het inkoopproject. Vervolgens komt de selectiefase, waar de leverancier de expert is. Bij de derde fase vervult de opdrachtgever de expertrol. Dit wordt ook wel de pre-award fase genoemd. De laatste fase is de uitvoeringsfase, waarbij de leverancier de expertrol vervult.

Maximale toegevoegde waarde

Het blijkt steeds vaker dat de traditionele vorm van aanbesteden niet altijd meer voldoet. Deze aanbestedingsvorm leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Planning en budget worden bijvoorbeeld veel overschreden en kennis en innovatie worden niet benut. De Best Value Procurement inkoopmethode beperkt deze negatieve effecten in belangrijke mate. De leverancier wordt namelijk vanuit een andere rol benaderd. Hij of zij is over het algemeen namelijk de expert. Vanuit deze gedachte wordt hem de ruimte geboden om een maximale toegevoegde waarde te leveren en risico’s te beperken.

Best Value Procurement bij Inkada

Wij zijn een inkooporganisatie die zich richt op diverse sectoren. Onze facilitaire inkoop is onderverdeeld in de zorg, overheid, scholen en bedrijven. Uiteraard kunnen wij voor al deze sectoren de Best Value Procurement methode toepassen. Wilt u hier meer informatie over hebben of heeft u nog vragen? Neem dan nu contact met ons op.